Terms and Conditions

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN BLUE BAY 
INHOUDSOPGAVE 
Artikel 1 – Herroepingsrecht 
Artikel 2 – Definities 
Artikel 3 – Identiteit van de Ondernemer 
Artikel 4 – Toepasbaarheid 
Artikel 5 – Aanbod 
Artikel 6 – Overeenkomst 
Artikel 7 – Herroepingsrecht 
Artikel 8 – Bedenktijd 
Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht – verplichtingen van de Consument 
Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht – verplichtingen van de Ondernemer 
Artikel 11 – Prijs 
Artikel 12 – Levering 
Artikel 13 – Betaling 
Artikel 14 – Garantie 
Artikel 15 – Klachtenregeling 
Artikel 16 – Geschillen 
Artikel 17 – Overmacht 
Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten 
Artikel 19 – Slotbepalingen 
Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Artikel 1. Herroepingsrecht 
Onverminderd de uitzonderingen en de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 7 e.v. van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikt de Consument bij de aankoop van producten bij Overeenkomsten op afstand in de zin van artikel I.8, 15 ° van Boek I, Titel 2, Hoofdstuk 4 van het Wetboek van Economisch Recht over een Bedenktijd en Herroepingsrecht van 14 dagen: 
De Consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. 

De Consument beschikt niet over het recht om van de verkoop af te zien indien de geleverde producten duidelijk gebruikt zijn of indien de producten niet op een correcte wijze en goed beschermd worden teruggezonden, d.w.z. in hun oorspronkelijke verpakking, in een perfecte staat voor herverkoop (niet beschadigd, niet gehavend of vervuild door de klant- en met alle eventuele accessoires en labels inbegrepen). De Consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien indien een product volgens de specificaties van de Consument werd vervaardigd (hieronder begrepen, maar niet beperkt tot een op maat gemaakt product en een product die gepersonaliseerd wordt door eigen belettering op aanvraag).

 

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder : 
- Bedenktijd : de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht 
- Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit 
- Dag : kalenderdag 
- Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt 
- Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand 
- Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die producten of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt 
- Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand 
- Modelformulier voor herroeping : het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping 
- Techniek voor communicatie op afstand : middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer fysiek gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen

 

Artikel 3. Identiteit van de Ondernemer

Deze website is eigendom van : Castellino Productions NV

 

Artikel 4. Toepasbaarheid

4.1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.blue-bay.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager door middel van een pdf-bestand. 

4.2. De overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument komt tot stand op het moment dat de Consument de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Ondernemer heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 

Artikel 5. Aanbod

5.1. Alle online aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend. De inhoud van de website en alle andere aanbiedingen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Ondernemer kan echter geen garanties geven over de informatie die is verleend door derden. Onverminderd het voorgaande zijn alle op de website opgegeven kenmerken indicatief zodat de Ondernemer niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Enkel de gedurende de online bestelprocedure bevestigde kenmerken zijn verbindend. 

5.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. 

5.3. Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. De Ondernemer doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen kan de Ondernemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en zal de Ondernemer u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

 

Artikel 6. Overeenkomst

6.1. De Ondernemer bevestigt via een Duurzame gegevensdrager de ontvangst van de aanvaarding van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer bevestigd is, kan de Consument de overeenkomst ontbinden. 

6.2. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen : 
a) de voornaamste kenmerken van de geleverde producten en diensten 
b) het adres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument terecht kan voor eventuele klachten 
c) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht kan gebruik maken ofwel een duidelijke melding met reden inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht 
d) het modelformulier voor herroeping, indien de Consument zich hierop kan beroepen 
e) de informatie over garanties en de dienst na verkoop 
f) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, eveneens en voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand 

6.3. De Ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de Consument opteert om elektronisch te betalen, dan zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

6.4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van deze overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan (bestelling door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures, problemen bij vorige bestellingen), is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

De Consument kan het Herroepingsrecht niet uitoefenen voor producten die volgens specificaties van de Consument vervaardigd werden (hieronder begrepen maar niet beperkt tot op maat gemaakte producten en producten die gepersonaliseerd worden door eigen belettering op aanvraag). 

Voor alle overige producten gekocht bij de Ondernemer heeft de Consument volgens artikel VI.47 e.v. van het Wetboek van Economisch Recht, een Bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment vanaf de fysieke ontvangstname door of namens de Consument.

 

Artikel 8. Bedenktijd

8.1. Tijdens de bedenktijd verwacht de Ondernemer van de Consument dat hij zorgvuldig omgaat met de verpakking en de producten. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

8.2.. De Consument is verplicht om tijdens de bedenktijd de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en na te gaan of de geleverd producten aan de overeenkomst beantwoorden.

 

Artikel 9. Uitoefening van het herroepingsrecht – verplichtingen van de Consument

9.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen door middel van het modelformulier voor herroeping, zoals in bijlage aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden toegevoegd, dan wel via een ondubbelzinnige (schriftelijke) verklaring per mail aan Castellino Productions NV of per aangetekend schrijven die aan de Ondernemer is overgemaakt. 

9.2. Na ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping of de (schriftelijke) verklaring per mail of het aangetekend schrijven van de Consument, zal de Ondernemer de Consument binnen 5 kalenderdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen met daarbij instructies voor het retourneren van het product. 

9.3. Binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop hij zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst overeenkomstig deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aan de Ondernemer heeft meegedeeld, stuurt de Consument het product terug naar de Ondernemer samen met alle geleverde toebehoren en in originele staat en originele verpakking, en dit op eigen kosten van de Consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. 

Producten moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: 
Castellino Productions NV, Brugsesteenweg 42, 8531 Hulste. 

9.4. Indien de Consument de producten op een andere wijze dan deze vermeld onder artikel 9.3. van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden terugbezorgt aan de Ondernemer, zijn de daaraan bijkomende verbonden kosten eveneens ten laste van de Consument. 

9.5. Als de Consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht, dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 10. Uitoefening van het herroepingsrecht – verplichtingen van de Ondernemer

10.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan betaalt de Ondernemer het complete aankoopbedrag binnen 14 dagen na de dag waarop ze geïnformeerd werd van de beslissing van de Consument om overeenkomstig deze Algemene Verkoopsvoorwaarden de overeenkomst te herroepen. Als echter blijkt dat de producten niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de Consument voor zover deze haar betalingsverplichting heeft nageleefd. Op vraag van de Consument kan het product opnieuw verstuurd worden naar de Consument, mits het betalen van de bijhorende verzendingskosten. 

10.2. In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 10.1. van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, heeft de Onderneming wel het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

 

Artikel 11. Prijs

11.1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW en - indien van toepassing. De verzendings- en leveringskosten worden apart vermeld en aangerekend. 

11.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 

11.3. Als de Ondernemer met de Consument een bepaalde prijs overeenkomt, is de Ondernemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen. Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan de Consument de overeenkomst op elk moment kosteloos ontbinden. 

11.4. De opgegeven prijs slaat uitsluitend op het product zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of zaken bevatten die niet inbegrepen zijn in die prijs. 

De Consument is akkoord dat de Ondernemer haar factuur in elektronische vorm overmaakt. Indien de Consument toch een factuur in papieren versie wenst, kan hij zulks op eenvoudig verzoek aanvragen via e-mail naar: info@blue-bay.be 


Artikel 12. Levering

12.1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorg in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen. De leveringskosten worden meegedeeld voordat de overeenkomst wordt bevestigd. 

12.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De levering kan enkel plaatsvinden op adressen die gelegen zijn in België, Nederland of Luxemburg. 

12.3. De levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de koerierdienst zijn te vinden op volgende website : www.gls-group.eu 

12.4. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

12.5. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de Consument hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding van de overeenkomst zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft, onverwijld terugbetalen. 

12.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument.

 

Artikel 13. Betaling

13.1. De Ondernemer blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling en het eventueel meerdere verschuldigde door de Consument. Het risico voor de geleverde producten is evenwel ten laste van de Consument vanaf het moment van de levering. De Consument is verplicht zorg te dragen voor de verkochte producten en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 

13.2. De betaling van producten geschiedt uitsluitend via de voorgestelde online betaalmiddelen en worden geacht te hebben plaatsgevonden op de zetel van de Ondernemer. De kaarthouder wordt meteen gedebiteerd van zodra de betaling bevestigd is.

13.3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de Consument geen speciale software nodig. 

13.4. De Consument dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de Bedenktijd. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer gewezen is op de te late betaling en de Ondernemer de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, op het alsnog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte incassokosten in rekening te brengen. 


Artikel 14. Garantie

14.1. De Ondernemer erkent het bestaan van en verbindt er zich toe alle wettelijke waarborgen van conformiteit van de producten na te leven. 

14.2. De Ondernemer volgt de officiële garantierichtlijnen van zijn leveranciers. Deze kunnen per merk verschillend zijn en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van een artikel. 

14.3. De Ondernemer is verantwoordelijk voor de afhandeling van de garantie. De verzendingskosten die hiermee gepaard gaan, vallen ten laste van de Consument. 

14.4. De waarborg zal evenwel nooit dekken: 
- de normale slijtage; 
- alle gebreken te wijten aan het abnormaal of foutief gebruik van de aangekochte producten; 
- alle gebreken te wijten aan een onvoldoende of slecht onderhoud van de Consument; 
- de indirecte of gevolgschade. Ook alle kosten en eventuele schade te wijten aan het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de aangekochte producten; 
- de herstelling die reeds is uitgevoerd of deels uitgevoerd vóórdat de Ondernemer ervan op de hoogte is gebracht; 
- schade ten gevolge van diefstal, vandalisme, ongeval,… 

 

Artikel 15. Klachtenregeling

15.1. De Consument is gehouden de producten onmiddellijk na ontvangst ervan na te zien. Alle zichtbare gebreken aan de producten of klachten betreffende de levering dienen uiterlijk binnen de 7 dagen na levering schriftelijk per mail aan Blue Bay of per aangetekend schrijven gemeld worden aan de Ondernemer. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken. Indien de Consument zich hieraan niet houdt, wordt hij geacht de producten te hebben aanvaard. 

15.2. Alle overige klachten of betwistingen moeten uiterlijk binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de Consument het gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voormelde levering schriftelijk per mail aan Blue Bay of per aangetekend schrijven gemeld worden aan de Ondernemer. 

15.3. De ingediende klachten of betwistingen worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

15.4. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot de omruiling van de producten. Elke aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt zich in ieder geval tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

 

 

Artikel 16. Geschillen

16.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. 

16.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten met de Ondernemer worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen (afdeling Dendermonde), onverminderd het recht van de Ondernemer om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de Consument zijn woonplaats of zetel heeft.

 

Artikel 17. Overmacht

17.1. Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

17.2. De Ondernemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Ondernemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Ondernemer of rechthoudende derden.

 

Artikel 19. Slotbepalingen

19.1. Indien hetzij de Ondernemer, hetzij de Consument nalaat om één of meerdere van haar verplichtingen tijdig na te komen, dan heeft de andere partij het recht hetzij om haar verplichtingen op te schorten totdat de verzuimende partij haar verplichting(en) heeft nagekomen, hetzij om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 

19.2. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze Overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van openbare orde of dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of dat niet strijdig is met een bepaling van openbare orde of dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen ter goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

19.3. Wanneer door de Ondernemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te eisen.

 
This website uses cookies The website of Castellino Productions nv uses functional cookies. In case of analysing our traffic or advertising, we also place cookies that share information about your use of our site with our analytics partners, our social media and advertising partners, who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
Show details Hide details
Allow selection
Allow all cookies